Sklep zawiera wyselekcjonowane produkty z oferty firmy Audiofan - lidera branży pro audio

+48 22 66 77 888

Polityka prywatności

Podmiot odpowiedzialny:Audiofan Pro Sp. z o.o.    02-495 Warszawa , ul. Regulska 5


tel. 22. 66 77 888 tel. 22. 66 77 333 tel. + 48 606 89 22 89   fax. 22. 100 3457

e-mail : sklep@audiofan24.pl     biuro@audiofan.pl

NIP 522-29-96-847   REGON: 146137409

KRS: 0000421839  Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pełnomocnik ds. ochrony danych: Piotr Wójcicki - Prezes Zarządu Spółki Audiofan Pro Sp. z o.o.


INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Spełniając obowiązek informacyjny, który wynika z Art. 13 ust. 1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.119.1) zwanego w dalszej części: „RODO”, powiadamiamy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Audiofan Pro Sp.  z o.o. 02-495 Warszawa , ul.Regulska 5

Kontakt do Administratora w sprawie przetwarzania danych osobowych: tel. +48 22 66 77 888 wew. 13 , adres email: rodo@audiofan.pl

 

Cel i zakres przetwarzanych danych:

Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami obowiązującego prawa. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

 

w celu przygotowania, zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) , w tym także w celu prowadzenia wymaganej prawem rozliczalności finansowej w zakresie wskazanym w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (wystawienie i archiwizacja dowodów księgowych). Dane przetwarzane są w tym celu przez cały czas trwania umowy a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wskazanego w Ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny lub do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego wskazanego w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa, w zależności od tego który termin upłynie później,

w celach przygotowania i przesłania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie zgody wydanej przez: świadome działanie jakim jest przesłanie zapytania ofertowego lub przez złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych w celu przygotowania i przesłania oferty. W przypadku wysłania zapytania ofertowego dane są usuwane po 12 miesiącach od przesłania oferty, natomiast w przypadku oświadczenia o zgodzie – dane są przetwarzane do momentu jej odwołania.

w celu prowadzenia bieżącej korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora jakim jest utrzymywanie kontaktu z kontrahentami. Dane w tym celu są przetwarzane do momentu wpłynięcia do administratora sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń poprzez prowadzenie działań windykacyjnych, sprzedaż wierzytelności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w związku z art. 509 i 510 Ustawy z dnia 23.04.1964 r Kodeks cywilny. Dane w tym celu są przetwarzane do momentu zaspokojenia wierzytelności, cesji wierzytelności lub terminu przedawnienia roszczenia wskazanego w Ustawie z dnia 23.04.1964 r Kodeks cywilny,

w celu podniesienia jakości świadczonych usług poprzez prowadzenie nadzoru nad obsługą Klienta i tworzenie analiz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane są przetwarzane do czasu otrzymania sprzeciwu na ich przetwarzanie w tym celu.

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą uzyskać:

 

pracownicy i współpracownicy Administratora, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, którzy przetwarzają dane na wyraźne jego polecenie,

dostawcy usług informatycznych, księgowych, doradczych, prawnych, marketingowych, graficznych, business development z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i którzy przeszli pozytywnie weryfikację zgodności działania z RODO.

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do Państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli do tzw. Państw Trzecich)

 

Prawa osoby, której dane przetwarzamy.

Mogą Państwo w dowolnym momencie skorzystać z prawa dostępu do swoich danych osobowych oraz praw do:

 

sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

częściowego lub całkowitego usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem lub wszystkie cele związane z przetwarzaniem danych zostały osiągnięte i nie ma innej podstawy prawnej do ich dalszego przetwarzania,

ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,

dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych z systemu informatycznego,

przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.

Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:

 

na potrzeby marketingu bezpośredniego – zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu,

w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym.

Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

 

Prawo do wycofania zgody – mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem poniższych kanałów komunikacyjnych:

 

wysyłając e-mail na adres: rodo@audiofan.pl,

telefonicznie pod numerem: +48 22 66 77 888

wysyłając na adres korespondencyjny:

 

Audiofan Pro Sp.  z o.o. 02-495 Warszawa , ul.Regulska 5

 

Podstawa prawna:

Przyjęcie procedury pozyskiwania zgody na stosowanie plików cookies wynika z przepisów znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego, która wchodzi w życie 22 marca 2013 roku

Nowelizacja ta bazuje na ogólnych wytycznych Parlamentu Europejskiego, jednak poszczególne kraje Unii Europejskiej samodzielnie wypracowują przepisy szczegółowe.

Podobna nowelizacja, jaka ma miejsce teraz w Polsce, nastąpiła już w innych krajach europejskich, jak Wielka Brytania czy Francja.

Najważniejszą zmianą w Prawie Telekomunikacyjnym zarówno z punktu widzenia użytkowników sieci, jak i przedsiębiorców z branży internetowej, jest art. 173 dotyczący plików cookies („ciasteczek”).

Celem tej zmiany jest zwiększenie świadomości internautów na temat stosowanych technologii gwarantujących dostarczanie treści lepiej dostosowane do ich preferencji i zainteresowań.
 Obowiązująca od 22 marca procedura zakłada potrzebę uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych zgody internautów na przechowywanie i stosowanie plików cookies. 

Zgoda ta może być wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki bądź aplikacji, w takiej sytuacji serwisy internetowe muszą uprzednio poinformować internautów o stosowaniu plików cookies.

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska w trosce o sprawny przebieg wdrożenia nowych przepisów oraz dbając o edukację internautów przygotował zestaw wytycznych

dla serwisów pomagających im w wywiązaniu się z nowych obowiązków, a do internautów stworzył stronę www.wszystkoociasteczkach.pl

, która pełniej tłumaczy mechanizmy związane z plikami cookies.

Z pełnym brzmieniem znowelizowanej ustawy Prawa Telekomunikacyjnego można się zapoznać na stronie: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2012/1445

 

 jak wyłączyć cookies > http://www.webvisor.pl/jak-wylaczyc-cookies

stat4u